Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารการดำเนินงาน กองทุนขนาดเล็ก
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ค
 คู่มือ
2 คู่มือการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1 แบบสรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการชุมชน [กฟ. 97(3)ค-01]  
2 แบบรายชื่อโครงการชุมชนที่ได้รับการพิจารณา [กฟ. 97(3)ค-02]  
3 แบบแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงินโครงการชุมชน [กฟ. 97(3)ค-03]  
4 แบบเสนอโครงการชุมชน [กฟ. 97(3)ค-04]   
5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน [กฟ. 97(3)ค-05]  
6 แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการชุมชนที่ได้รับการพิจารณา [กฟ. 97(3)ค-06]  

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top