Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3 คู่มือประชาชน เล่ม 1 "คู่มือแนะนำการดำเนินงานและการบริหารงาน"
4 คู่มือประชาชน เล่ม 2 "คู่มือแนะนำการจัดทำและเสนอแผนโครงการชุมชน"
5 คู่มือประชาชน เล่ม 3 "คู่มือแนะนำการดำเนินโครงการชุมชน"
6 ต้นแบบโครงการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 สรุปขั้นตอนการรับบริจาคทรัพย์สิน
2 แบบฟอร์ม กฟ. บจ. 01
3 แบบฟอร์ม กฟ. บจ. 02
4 แบบฟอร์ม กฟ. บจ. 03
5 แบบฟอร์ม กฟ. บจ. 04
6 แบบฟอร์ม กฟ. บจ. 05

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top