Image
เข้าสู่เว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน
เข้าสู่เว็บท่าผู้ประกอบกิจการพลังงาน
การนำส่งเงินสำหรับผู้รับใบอนุญาต
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566

**** ผู้ประกอบการ ผู้รับใบอนุญาตผลิต ผู้รับใบอนุญาตจำหน่าย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านพลังงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานได้ ผ่านทางระบบ Knowledge management ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  (https://pdfmkm.erc.or.th/km_site/)

สำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มประมาณการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (5 ปี)
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงก่อสร้าง
กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงิน
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
แบบฟอร์มการปรับปรุงข้อมูลการรายงานการผลิตไฟฟ้า


สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (ไฟฟรี 50 หน่วย)
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2559
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
แบบฟอร์มตารางการนำส่งเงิน
. สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
. สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน
 

สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557
2
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 icon_new  
3
วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน
ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  icon_new  
4 แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย icon_new  
4.1 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        
4.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป        
5 การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5) icon_new  


สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
2 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  icon_new  
3 วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 icon_new  
 4 แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า icon_new  
4.1 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       
4.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป       
5 การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5) icon_new  

* รายละเอียดของการเปลี่ยน Barcode การชำระเงิน   


คู่มือการใช้งาน ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ สำหรับการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
2 วีดีโอการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  
  3 วีดีโอการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวนคำตอบ: คำตอบ 10 ข้อ
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top