Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
การบริหารจัดการกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   


          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะจัดสรรเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (3) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
          โดยจะประกาศกำหนดพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสำหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านโดยรอบโรงไฟฟ้าที่มีศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทาง (ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563) ดังนี้

           5 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 5,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

           3 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

          1 กิโลเมตร สำหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปีการกำหนดรูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามประเภทกองทุน ได้ดังนี้

กองทุนขนาดใหญ่

           กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ทำหน้าที่ พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปีและแผนการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และมีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำโครงการชุมชนเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศขนาดใหญ่ ของแต่ละพื้นที่ปกครองเขตตำบล
กองทุนขนาดกลาง

           กำหนดให้มี คพรฟ. ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานประจำปีและแผนการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ
กองทุนขนาดเล็ก

           การบริหารจัดการกองทุนขนาดเล็ก กำหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนพื้นที่ที่ กกพ. กำหนดสรุปภาพรวมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

   


การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ประกาศ

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top