Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
กรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

          กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และลักษณะโครงการ จำนวน 7 ด้าน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

          ด้านสาธารณสุข เพื่อลดหรือป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข โครงการซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น


          ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนและครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชน โครงการจัดหาครูในวิชาที่ขาดแคลน โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ โครงการปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา และโครงการสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงอาคารโรงเรียน และสถานศึกษา เป็นต้น


          ด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานหรือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์ชุมชน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ โครงการสร้าง ขยาย ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น


          ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มหรือบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงไฟฟ้าในชุมชน โครงการปรับปรุงระบบการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น


          ด้านสาธารณูปโภค เพื่อยกระดับการเข้าถึงและความครอบคลุมของสาธารณูปโภค
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคตามแผนพัฒนาชุมชนหรืออำเภอหรือจังหวัด ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานอื่น โครงการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคกรณีเร่งด่วนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีงบประมาณในการดำเนินการรองรับไว้ เป็นต้น


          ด้านพลังงานชุมชน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการผลิตผลผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าในชุมชน โครงการส่งเสริมการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานของชุมชน เป็นต้น

          ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
          ซึ่งกำหนดเป็นประเภทโครงการ เช่น โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมกิจการด้านศาสนา โครงการปรับปรุงหรือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โครงการช่วงเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ กรณีฉุกเฉินตามประกาศ กกพ. กำหนด เป็นต้น


Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top