Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 1 สำนักงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่)
ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่
  • จังหวัดเชียงราย
  • จังหวัดพะเยา
  • จังหวัดลำปาง
  • จังหวัดลำพูน
  • จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2 สำนักงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก)
 3 สำนักงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์)
 4 สำนักงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
 5 สำนักงานประจำเขต 5 (อุบลราชธานี)
 6 สำนักงานประจำเขต 6 (นครราชสีมา)
 7 สำนักงานประจำเขต 7 (สระบุรี)
 8 สำนักงานประจำเขต 8 (ชลบุรี)
 9 สำนักงานประจำเขต 9 (กาญจนบุรี)
 10 สำนักงานประจำเขต 10 (ราชบุรี)
 11 สำนักงานประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
 12 สำนักงานประจำเขต 12 (สงขลา)
 13 สำนักงานประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top