Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารการดำเนินงาน กองทุนขนาดเล็ก
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

  

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
-rn- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ประเภท ค
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ประเภท ค
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ค
คู่มือ
-rn- คู่มือกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่ิอกิจการตามมาตรา 97(3) สำหรับกองทุนขนาดเล็ก   
- คู่มือการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
-rn- แบบสรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการชุมชน  [กฟ. 97(3)ค-01]      
แบบรายชื่อโครงการชุมชนที่ได้รับการพิจารณา  [กฟ. 97(3)ค-02]      
แบบเสนอโครงการชุมชน [กฟ. 97(3)ค-03]    
แบบแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายเงินโครงการชุมชน  [กฟ. 97(3)ค-04]     
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  [กฟ. 97(3)ค-05]    
   แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย  [กฟ. 97(3)ค-06]    

* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top