Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

          การอบรมสัมมนา การใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 
โดย คุณปิยวรรณ สุขใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำหรับการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
3 คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณปัจฉิมา ธนสันติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ คพรฟ."
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.

การสัมมนา เรื่อง "แนวทางการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์" 
วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลลูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การกำกับดูแลภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า"
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.

การอบรมสัมมนา การใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
2 เอกสารประกอบการบรรยาย การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
3 คู่มือการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จ. นครราชสีมา 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประเด็นหารือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การอบรมสัมมนาหลักสูตร การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ (รุ่นที่ 1) วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557   
ณ บ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
2 การจัดหาพัสดุ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการพัสดุของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555
3 การเตรียมความพร้อมขึ้นระบบ ERP
4 แผนการจัดทำงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5 สรุปผลการจัดทำบัญชีปี 2557 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีปี 2558 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
6 ข้อสังเกตณ์การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และแผนการปิดงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top