Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
พื้นที่ประกาศกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 

ประกาศเขตกองทุนฯ
 

ตาม ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ข้อ 5 กำหนดให้ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) โดยความเห็นชอบของ กกพ.
จึงออกประกาศ เรื่องการกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงขอออกประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน  790   กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกองทุนฯ จำนวน (กองทุน) พื้นที่ประกาศ
หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดใหญ่ 14
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลาง 45
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก 731

หมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top