Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

 

            เพื่อให้การดำเนินการสรรหา คพรฟ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กกพ. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

สรุปผลการสรรหา แต่งตั้ง คพรฟ. (กองทุนขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง) และผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (กองทุนขนาดเล็ก)

ประเภทกองทุนฯ จำนวนกองทุน
ที่มีคณะกรรมการฯ/กองทุนทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 คพรฟ. คพรต.  ผู้แทนกองทุน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดใหญ่ คพรฟ. 14/15
คพรต. 10
/15
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลาง 43/44
 
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก

คำสั่งยกเลิกผู้แทนกองทุนหมายเหตุ ข้อมูลรวบรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top