Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีอื่นๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน/การขอยกเลิกโครงการชุมชน


ผลการพิจารณาแผนงานประจำปี อื่นๆ
(กองทุนขนาดใหญ่)
ผลการพิจารณาแผนงานประจำปี อื่นๆ
(กองทุนขนาดกลาง)

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top