Image
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
กองทุน มาตรา 97(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
รูปแบบการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ตามมาตรา 97(4))on-grid-profile

  การศึกษา

 

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข)

  โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านการศึกษา)

 
โครงการสนับสนุน
ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
คู่มือ


แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน folder-blue-download-icon
one แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง

two แบบ กฟ 97(4)-01 Checklist เอกสารนำส่ง

three แบบฟอร์มบทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร (แบบ กฟ 97(4)-02)

four แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4)-03)
five ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4)-03)
six แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
seven แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ (ดำเนินการเมื่อได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติจัดสรรเงิน)

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

folder-blue-download-icon
one  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
two  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
three ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
four ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
five ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
six ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
seven ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top