Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการการคัดเลือกและแต่งตั้ง คพรฟ. ในภาพรวม

          โดยได้แบ่งการดำเนินการสรรหา ออกเป็น 3 ส่วน

          ส่วนที่ 1 การคัดเลือก คพรฟ. ภาครัฐ

          ส่วนที่ 2 การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต.

          ส่วนที่ 3 การคัดเลือก คพรฟ. ผู้ทรงคุณวุฒิ

          โดยดำเนินการใน 4  ขั้นตอนที่สำคัญ ดังแผนภาพ


ส่วนที่ 1  การสรรหา คพรฟ. ภาครัฐ 

           ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ ตามจำนวนที่ กกพ. กำหนด

           ผู้แทนตามวรรคหนึ่งต้องประกอบไปด้วย บุคคลจากส่วนราชการภายใต้สังกัดส่วนงานด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค  และด้านพลังงานชุมชน ด้านละ 1 คน รวม 6 คน

  
ส่วนที่ 2  การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต.

          ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต.  โดยแบ่งเป็น

ขั้นเตรียมการ  3 ขั้นตอน คือ

          1. สำนักงาน กกพ. ขอความร่วมมือนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าในพื้นที่ประกาศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อชี้แจงกระบวนการสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต. ในภาพรวม ตามระเบียบ ประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

          2. สำนักงาน กกพ. ร่วมกับอำเภอหรือส่วนราชการที่เทียบเท่า จัดประชุมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับตำบล เพื่อชี้แจง กระบวนการสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต. ตามระเบียบ ประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

          3. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชาคมปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนหมู่บ้าน ให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันทำประชาคม

ขั้นเวทีคัดเลือก 4 ขั้นตอน  คือ

          1. เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นมาร่วมประชาคมและลงมติคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 คน และให้มีจำนวนผู้แทนเท่ากันทุกหมู่บ้าน

          2. เวทีประชุมผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนระดับตำบล ให้ได้ คพรฟ. ภาคประชาชน คพรต. ภาคประชาชน และ คพรต. อื่น ๆ ตามประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

          3. เวทีประชุมผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนภาครัฐ เพื่อการคัดเลือก คพรฟ.ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่ คพรฟ. เห็นสมควร จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานไม่เกิน 2 คน

          4. ให้สำนักงาน กกพ. เสนอรายชื่อ คพรฟ. ทั้งคณะ ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธาน ไม่เกิน 2 คน และกรรมการอื่น


เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล

          ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นเตรียมการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้แทนสำนักงาน กกพ. และนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ซึ่งมีขั้นตอนและกิจกรรมสำคัญ คือ

          ขั้นตอนที่ 1 อำเภอหรือส่วนราชการที่เทียบเท่า มีหนังสือเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมเพื่อรับฟังการชี้แจงกระบวนการสรรหา คพรฟ. และ คพรต.

          ขั้นตอนที่ 2 สำนักงาน กกพ.  ร่วมกับอำเภอหรือส่วนราชการที่เทียบเท่า ชี้แจงกระบวนการสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต. ตามระเบียบ ประกาศที่สำนักงาน กกพ. กำหนด

          กรณีวาระเริ่มแรก ให้มีการประชาคมเพื่อสรรหาผู้แทนระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและกรณีที่ คพรฟ. หมดวาระหรือขาดคุณสมบัติให้มีการสรรหาผู้แทนระดับหมู่บ้านเฉพาะหมู่บ้านที่ยังไม่มี คพรฟ. อยู่ในวาระ


เวทีประชาคมหมู่บ้าน

          เป็นการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ขั้นตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนและกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 มีการประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้า/คณะกรรมการกองทุนฯ/การสรรหาคณะกรรมการกองทุนฯ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน

          ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนการสรรหาที่กำหนดไว้ สำหรับกองทุนขนาดใหญ่ที่จัดตั้งใหม่ ให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งลำดับ


          ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก และส่งใบสมัครของผู้สมัคร คพรต. อื่นๆ พร้อมบันทึกผลการประชาคมให้นายอำเภอ


เวทีประชุมตำบล

          เป็นการประชุมผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ในตำบลเพื่อคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต. อื่น ๆ

          ขั้นตอนที่ 1 เมื่อนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ได้รับแจ้งรายชื่อผู้แทนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของแต่ละตำบลแล้ว ให้นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามีหนังสือแจ้งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยประธานที่ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการคัดเลือก

          ขั้นตอนที่ 2 สำนักงาน กกพ. ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ คพรฟ. และ คพรต.

          ขั้นตอนที่ 3  นายอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ชี้แจงวิธีการคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน โดยคัดเลือกกันเองเพื่อเป็น คพรฟ. ภาคประชาชน จำนวนตามประกาศของสำนักงาน กกพ. หรือตามจำนวน คพรฟ. ที่ว่างลงก่อนครบวาระ

          ขั้นตอนที่ 4  ให้ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์เรื่องแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และคัดเลือกกันเอง เป็นผู้แทนระดับตำบล ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 หรือตามระเบียบว่าด้วยการประชาคมตามกฎหมายของทางราชการอื่น แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

          ขั้นตอนที่ 5 ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน คัดเลือก คพรต. อื่น ๆ จำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ คพรต. ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ คพรต. ภาคประชาชนแล้ว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 คน
 
          ขั้นตอนที่ 6 ให้เลื่อนรายชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับตำบล

          ขั้นตอนที่ 7 สำนักงาน กกพ. ร่วมกับอำเภอหรือส่วนราชการที่เทียบเท่า จัดทำบันทึกผลการคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กกพ. กำหนด และให้อำเภอประกาศรายชื่อผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น คพรฟ. ภาคประชาชน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

          ขั้นตอนที่ 8 เมื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนระดับตำบลแล้วเสร็จ ให้นายอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าในพื้นที่ประกาศ มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาพร้อมเอกสารรับรองคุณสมบัติให้สำนักงาน กกพ.

          ขั้นตอนที่ 9 เมื่อดำเนินการสรรหา คพรต. ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้อำเภอหรือส่วนราชการที่เทียบเท่าในพื้นที่ประกาศ มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาพร้อมเอกสารรับรองคุณสมบัติ ให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ เพื่อนำเสนอรายชื่อ คพรต. ทั้งคณะต่อ คพรฟ. เพื่อแต่งตั้ง โดยให้มีการประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งต่อสาธารณชนแล้วรายงานให้สำนักงาน กกพ. ทราบ

          ขั้นตอนที่ 10 สำนักงาน กกพ. แจ้งรายชื่อผู้แทนระดับตำบลให้ กกพ. แต่งตั้งเพื่อเป็น คพรฟ.

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top