พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ระหว่างสำนักงาน กกพ. และ สกสว. และการเสวนา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
งานเสวนาบทบาทและกลไกสนับสนุนงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อการพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจการพลังงานของประเทศ

ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top