สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ภาพข่าว : เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กกพ. โดยฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีคุณฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายนฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4 (ขอนแก่น) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7 (สระบุรี) ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี) เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 118 คน

             สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ คพรฟ. ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจน มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ทักษะที่จำเป็นและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้หลักการบริหารภารกิจที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้
ภาพกิจกรรม
สัมมนา คพรฟ. ครั้งที่ 4 ขอนแก่น_2565
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top