สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ภาพข่าว : เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กกพ. โดยฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี นายนฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการกำกับการดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 127 คน

             สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ คพรฟ. ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจน มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ทักษะที่จำเป็นและเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้หลักการบริหารภารกิจที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้

ภาพกิจกรรม
สัมมนา คพรฟ. ครั้งที่ 5 ฉะเชิงเทรา_2565
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top