พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ระหว่างสำนักงาน กกพ. และ สกสว. และการเสวนา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
สองกองทุนสานพลังเสริมแกร่งงานวิจัยและนวัตกรรม
นำร่องโมเดลพัฒนากิจการพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 ครั้งแรกของประเทศ สองกองทุนใหญ่จับมือกันเสริมพลังมุ่งพัฒนากิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวร่วมในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านการทำงานร่วมกันของสำนักงาน กกพ. และ สกสว. พร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง หวังเป็นโมเดลต้นแบบรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศที่จะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

           18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน พร้อมทั้งจัดงานเสวนาบทบาทและกลไกสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ต่อการพัฒนาและส่งเสริมกิจการพลังงานของประเทศ รวมถึงหารือการกำหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประเทศ

           นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. กล่าวว่า สำนักงาน กกพ. จะสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย งบสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และกรอบการวิจัยที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ความเห็นชอบ

           ขณะที่ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระบุว่า สกสว. จะสนับสนุนในเชิงวิชาการ ร่วมเสนอแนะเป้าหมาย ประเด็นและกรอบการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ข้อมูลความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน สนับสนุนระบบบริหารจัดการทุนและจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมถึงร่วมมือกับสำนักงาน กกพ. สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยด้านพลังงาน การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย และการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

           นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง 2 กองทุนเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในการกำกับกิจการพลังงานของประเทศ ว่าเป็นการส่งเสริมภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของชาติ เดินหน้าสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพส่งต่อให้ถึงมือผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย สู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานของโลกที่จะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ได้ให้เจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ผ่านการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

           รศ. ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวเสริมว่า นอกจากการเน้นย้ำประเด็นสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองกองทุนแล้ว ยังรวมถึงบทบาทและกลไกของทั้งสองกองทุนต่อการพัฒนาและส่งเสริมกิจการพลังงานของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการพลังงาน การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และระดับชุมชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งตอบสนองนโยบายด้านงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตามแผนด้าน ววน. ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ โดยจะมีหน่วยบริหารและจัดการทุนของกองทุนส่งเสริม ววน. (PMU) ร่วมขับเคลื่อน ทั้งนี้หน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ววน. ด้านพลังงานของ สกสว. ได้รวบรวมสถานการณ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยด้านพลังงานของประเทศ และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งชี้ให้เห็นศักยภาพ อนาคต โอกาสและความท้าทาย รวมทั้งแผนด้าน ววน. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในด้านพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและเร่งแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ระหว่างสำนักงาน กกพ. และ สกสว. และการเสวนา
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top