ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5) หัวข้อ 3 กลุ่มที่4 และ หัวข้อที่4 ข้อ 4.3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคม
และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** (เพิ่มเติม) หัวข้อ 3 กลุ่มที่4 และ หัวข้อที่ 4 ข้อ 4.3 **
.
หมดเขตนำเสนอ ภายใน 30 กันยายน 2565
.
ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม
https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/374
.
ยื่นข้อเสนอแนวคิดและตัวอย่างผลงานการสื่อสารที่ผลิตขึ้นใหม่ตามหัวข้อที่เลือกได้ที่
enroll_pdfund975@erc.or.th
ไฟล์ดิจิทัล
ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงาน กกพ. 303 - 2565.pdf
31 สิงหาคม 2565
แบบ กฟ.97(5)-02.doc
31 สิงหาคม 2565
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top