สำนักงาน กกพ. จับมือ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
สำนักงาน กกพ. จับมือ ส ำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
           วันนี้ (15 ธ.ค.) ส ำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ส ำนักงาน กกพ.) และส ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส ำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีเป้าหมายใน
การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การก ำกับดูแลของส ำนักงาน กกพ. เพื่อให้
มีความโปร่งใส ลดโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการก ำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทั้งสอง
หน่วยงานมีเจตจ ำนงที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการและประสานการปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การด ำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
          “กกพ. หวังว่าความร่วมมือจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ยกระดับการให้บริการของหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน”  นายสุธรรม กล่าว
           นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการส ำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า ส ำนักงาน กกพ. วางเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนงานก ำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปสู่เป้าหมายของการเปิดเผย โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการน ำไปสู่การพัฒนาและการก ำกับดูแลกิจการ
พลังงานให้เกิดความยั่งยืน
          “ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานจะน ำไปสู่ การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต หรือสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” นายคมกฤช กล่าว
           ทั้งนี้สาระส ำคัญของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีเป้าหมาย 5 ด้านประกอบด้วย
           (1) ส่งเสริมการด ำเนินการร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ลดโอกาสหรือความเสี่ยงการ
ทุจริตในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
           (2) บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือความเดือดร้อนของประชาชนใน
การขอรับบริการจากภาครัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           (3) ร่วมผลักดันและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
           (4) เปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
           (5) ร่วมด ำเนินการในรูปแบบอื่นใดที่อาจเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และภาคเอกชน ตามที่ส ำนักงาน กกพ. และส ำนักงาน ป.ป.ท. เห็นชอบร่วมกัน
___________________________________________________________
ไฟล์ดิจิทัล
ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง ดาวน์โหลด
MOU ป.ป.ท.pdf
16 ธันวาคม 2565
ภาพกิจกรรม
สำนักงาน กกพ. จับมือ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสร้างธรรมาภิบาลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top