สถิติการเข้าชม ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2566
สถิติการเข้าชม
ประจำเดือน {{getMonthDefault[changeMonth]}} ประจำปี {{changeYear.show}} เข้าชมเว็บไซต์ {{value}}
จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม
{{value.list}} {{value.total}} {{v}}
รวม {{sum_total}} {{v}}
หมายเหตุ : จำนวนสถิติการเช้าชมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนที่นับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือน จนถึงวันที่สิ้นสุดในแต่ละเดือนนั้นๆ
* กรณีที่ยังไม่ครบเดือนระบบจะนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือน จนถึงวันที่ปัจจุบัน
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top