Image
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
กองทุนมาตรา 97(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

 ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(5)การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ตามมาตรา 97(5))


 

ทีี่ ระเบียบ / คู่มือ / ประกาศ  ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน
ให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แบบฟอร์มเสนอไอเดีย กฟ. 97(5)-02  *หมดเขตนำเสนอ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565* 
คลังข้อมูลทำความรู้จักกับ กกพ. , สำนักงาน กกพ. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.  
เอกสารชี้แจงและแบบฟอร์มประกอบการปิดบัญชีโครงการ


ที่ ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Strategic Grant)
ข้อเสนอโครงการแบบทั่วไปที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(Open Grant)
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Strategic Grant)
ข้อเสนอโครงการแบบทั่วไปที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(Open Grant)

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top