โครงสร้างและการกำกับดูแล
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 

           ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้
          1) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินของกองทุน อนุมัติจัดสรรเงินและการหาผลประโยชน์ของกองทุน รวมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรสำหรับกิจการตามมาตรา 97(3) ในพื้นที่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
       2) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี และกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ประกาศ ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเสนอแนะนโยบาย แนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อ กกพ. รวมทั้งมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา และจัดหารวบรวม จัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
                  3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า มีหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 97(4) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 97(4) โดยมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย
                  4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า มีหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 97(5) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 97(5) โดยมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย
                  5) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และพิจารณาข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และเสนอความเห็นต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อ กกพ. โดยมีอำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
                  6) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) มีหน้าที่ในการพิจารณานำยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนโยบายที่ กกพ. กำหนดไปสู่การปฏิบัติประสิทธิผล และบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
                   
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top