ความเป็นมา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

          การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กกพ. ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของ กพช. ดังนี้

          1.  การเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) กกพ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่รอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา

          2.  การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 (ระเบียบ กกพ.ฯ) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชั้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา

          3.      โครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบ กกพ.ฯได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ไว้ดังภาพ


ภาพโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

          โดยสรุปบทบาทและหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ได้ดังนี้

          -   คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวทางกำกับดูแลและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนไฟฟ้าในภาพรวม รวมทั้ง เป็นผู้มีอำนาจในพิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) การพิจารณาให้กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ได้จากเงินกองทุน การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดย กกพ. อาจมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการฯ หรือสำนักงาน กกพ. ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนได้ตามความเหมาะสม

          -   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. มีอำนาจหน้าที่ในการ (1) เสนอแนะแนวนโยบาย แนวทางในการบริหารจัดการ แผนงาน กรอบการสนับสนุนโครงการและการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ความเห็นชอบ (2) พิจารณาหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (3) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด (4) พิจารณปรับปรุงรายละเอียดโครงการ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ได้รับในระหว่างปีตามแผนที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (5) เชิญผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม (6) แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามมาตรา 97(4) ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย และ (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมอบหมาย

          -   คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ มีอำนาจในการกำหนดกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมินผล ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อ กกพ.


          -    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกพ.  ทำหน้าที่ในการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และบริหารจัดการเงินกองทุนตามระเบียบหรือประกาศทีี่ กกพ. กำหนด มีอำนาจในการประกาศกำหนดกรอบจำนวนเงิน รูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน และกำหนดระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการตอสาธารณะ การจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการกลั่นกรองโครงการ การจัดทำคู่มือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรับยื่นข้อเสนอโครงการการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการเพื่อสนับสนุนและทำหน้าที่เลขานุการของคณะอนุกรรมการที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นในการกลั่นกรองโครงการ และการประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้ง การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงนามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการกับผู้ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุน โดยมีฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และปฏิบัติงานตามที่สำนักงาน กกพ. มอบหมาย

          -   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ พิจารณารายงานผลความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top