ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565


 
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
* ยังไม่มีโครงการที่ผ่านการพิจารณา*

ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ
     1. โครงการทั่วไป
          สถานะการดำเนินงาน : มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 14 โครงการ วงเงิน 483.10 ล้านบาท
               - อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนดการเสนอโครงการ 8 โครงการ

               - อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 โครงการ
               - ไม่ผ่านการพิจารณา 3 โครงการ
    2. โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือปลายระบบส่งไฟฟ้า
          สถานะการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างปรับปรุง ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับหน่วยงานราชการ ราคากลาง และคุณลักษณะของอุปกรณ์ รวมทั้งแบบฟอร์มยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4)
    3. โครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (4)
          สถานะการดำเนินงาน : อยู่ระหว่าง พิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงพลังงานและ สำนักงาน กกพ. จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 199,977,350 ล้านบาท
    4. โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ
          สถานะการดำเนินงาน : สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอโจทย์วิจัย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Excom) พิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top