กองทุนมาตรา 97(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 

     คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 รับทราบมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 - 2558 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. ความเป็นมา

   1.1 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดย กพช. ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 9 มีนาคม 2552 เห็นชอบข้อเสนอนโยบายการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และ (2) วันที่ 27 เมษายน 2554 เห็นชอบเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) จากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในอัตราไม่เกิน 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่าย ตามลำดับ 
     1.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
               1.2.1 ประกาศ กกพ. เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557 กำหนดให้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ในอัตรา 0.002 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า (0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเริ่มรายงานการนำส่งเงินตั้งแต่การจำหน่ายไฟฟ้าในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2558 และนำส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 2.2.1
               1.2.2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (ระเบียบ ตามมาตรา 97(5)) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 2.2.2

2. ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) 
               สำนักงาน กกพ. ขอสรุปภาพรวมของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) เสนอคณะอนุกรรมการฯ ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น รายละเอียด
ผู้นำส่งเงินเข้ากองทุน ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า กรณีการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายในรอบเดือน ที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ประมาณการเงินนำส่งเข้ากองทุน 350-400 ล้านบาทต่อปี
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุน
จำแนกเป็น 6 แผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเป็นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านไฟฟ้า การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าการประกอบกิจการไฟฟ้า การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ชุดความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้า
 2. แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านไฟฟ้า ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกแก่ประประชาชนทุกกลุ่มในด้านไฟฟ้า อาทิ การผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ การเลือกเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และสถิติข้อมูลไฟฟ้าในด้านต่างๆ รวมทั้ง การสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมรณรงค์สาธิตที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้า หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 3. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านไฟฟ้าร่วมกัน อาทิ การสร้างเครือข่ายพลังงานโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม ให้เป็นช่องทางสื่อสารในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับทราบปัญหา รวมไปถึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีทักษะความรู้ และส่งต่อความรู้ให้แก่กัน ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาจนเป็นระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกันด้านไฟฟ้า ผ่านช่องทางระบบสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
 4. แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้าเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ตามความจำเป็นเร่งด่วน/เฉพาะหน้า โดยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด (Crisis Management) ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสมของการดำเนินการและประสิทธิผลที่ต้องการ
 5. แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกี่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการทั่วไปของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามกิจการมาตรา 97(5)
 6. แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97(5) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ
กรอบงบประมาณจำแนกตามแผนงาน
ประเภทแผนงานที่ขอรับการจัดสรร
1. เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน
2. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหน่วยงานด้านไฟฟ้า
4. สนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า
5. การบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6. อื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97(4) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ


การจัดสรรเงิน สำนักงาน กกพ. ประกาศกำหนดกรอบจำนวนเงินที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนต่อสาธารณะ และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราวๆ ไป โดยประกาศเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
รูปแบบของการจัดสรรเงิน จำแนกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. เงินให้เปล่าเต็มจำนวน
 2. เงินให้เปล่าบางส่วน
 3. เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสำนักงาน กกพ.
 4. เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่ กกพ. กำหนด
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงิน จำแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. หน่วยงานของรัฐ
 2. สถาบันการศึกษา
 3. สหกรณ์
 4. องค์กรไม่แสวงหากำไร
 5. หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
 6. อื่น ๆ ตามที่ กกพ. กำหนด
    ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top