โครงสร้างและการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

 


โครงสร้างและการกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

           ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้

                  1) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินของกองทุน อนุมัติจัดสรรเงินและการหาผลประโยชน์ของกองทุน รวมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรสำหรับกิจการตามมาตรา 97(3) ในพื้นที่ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

                  2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี และกรอบการจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ประกาศ ที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเสนอแนะนโยบาย แนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อ กกพ. รวมทั้งมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา และจัดหารวบรวม จัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

                  3) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า มีหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 97(4) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 97(4) โดยมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย

                  4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า มีหน้าที่กำหนดแผนการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เสนอ กกพ. ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ กกพ. ประกาศ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 97(5) และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 97(5) โดยมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณา จัดหารวบรวมและจัดส่งหรือชี้แจงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่อนุกรรมการมอบหมาย

                  5) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และพิจารณาข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และเสนอความเห็นต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อ กกพ. โดยมีอำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

                  6) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) มีหน้าที่ในการพิจารณานำยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนโยบายที่ กกพ. กำหนดไปสู่การปฏิบัติประสิทธิผล และบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้ กกพ. ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใดๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

                  7) สำนักงาน กกพ. ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 โดยกำหนด 2 ฝ่ายงานหลักในการปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้

                    7.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีอำนาจหน้าที่
                   (1) วางแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
                   (2) วางแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) – 97 (6) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
                   (3) กำกับการจัดสรรเงินตามมาตรา 97 (3) – 97 (6) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด
                   (4) กลั่นกรองแผนงานโครงการตามมาตรา 97 (3) – 97 (6) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                   (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารโครงการของกองทุนตามมาตรา 97 (3) – 97 (5)
                   (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                   โดยมีส่วนงานในสังกัด ประกอบด้วย ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (3) และส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (4) และ 97 (5)
                   7.2 ฝ่ายบริหารจัดการและติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีอำนาจหน้าที่
                   (1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) – 97 (6)
                   (2) พัฒนาระบบ และจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และความคุ้มค่าทางการเงิน
                   (3) ตรวจสอบ และกำกับการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
                   (4) กำกับการนำส่งเงิน และการจัดสรรเงินเพื่อชดเชยและอุดหนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือให้มีการบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และการชดเชยการสั่งการผลิตไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม
                   (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ และงบประมาณและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
                   (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม และรายงานการเงินรวมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
                   (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม และรายงานการเงินรวมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมทั้งการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน และการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
                   (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                   โดยมีส่วนงานในสังกัด ประกอบด้วย ส่วนติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และส่วนบริหารการเงินและบัญชี
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top